BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Bedrijfshulpverlening Basis

Bedrijfshulpverlening Basis

 

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden.

 

 

In een dergelijk geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binn en het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

 

Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken:

 

  • verlenen van eerste hulp;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • ontruiming;
  • communicatie.

 

 

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

 

Wat is er wettelijk vastgelegd over de doelen van de benodigde kennis en vaardigheden voor de bedrijfshulpverlener? In het "Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening" is door het Ministerie van BZK vastgelegd welke kennis en vaardigheden een bedrijfshulpverlener minimaal moet beheersen.

 

Er worden vier taakgebieden onderscheiden:

 

  • eerste hulp;
  • beperking en bestrijding van een beginnende brand;
  • ontruiming;
  • communicatie.

 

Per taakgebied zijn doelstellingen beschreven.

In elk bedrijf zijn bedrijfshulpverleners nodig om bovengenoemde taken uit te voeren. Bij wat grotere organisaties is ook behoefte aan iemand die de inzet van meerdere BHV'ers aanstuurt: de ploegleider BHV. De Coördinator of Hoofd BHV zorgt voor de beleidsmatige zaken op het gebied van BHV waartoe werkgevers wettelijk verplicht zijn. Voor elk van deze functies is een opleiding ontwikkeld.

 

Voor wie

Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze opleiding op peil moeten houden.

 

Kennis

Voorstudie van het lesmateriaal van 3 tot 4 uur. Er is geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk.

 

Inhoud

Theorie

 

1. Eerstehulp

Het gaat om de meeste noodzakelijke hulp die moet worden verleend bij personen wier gezondheid of veiligheid wordt bedreigd . Om dit goed te kunnen doen, wordt volgens een vast systeem gewerkt. Eerst het slachtoffer beoordelen, daarna concluderen wat er aan de hand is en vervolgens de juiste maatregelen nemen. De BHV'er probeert te voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. Aan de orde komen: reanimeren, handelen van de bedrijfshulpverlener bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels.

 

2. Communicatie- het melden van incidenten

De BHV'er werkt samen met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance-verpleegkundigen en politie). De BHV'er begeleidt hen naar de plaats van het incident en geeft informatie over het incident of de maatregelen die al zijn genomen. In hoofdstuk 2 staat de communicatie tijdens een incident centraal.

 

3. Beperken en bestrijden van een beginnende brand

Een BHV'er wordt opgeleid om een beginnende brand te blussen. Om dat goed te kunnen doen is enig inzicht nodig in de ontwikkeling van een brand. In hoofdstuk 3 beschrijven we het ontstaan van een brand. Ook komt aan de orde hoe je een brand kunt blussen en met welke gevaren je rekening moet houden.

 

4. Ontruiming

Een BHV'er zorgt dat een ontruiming soepel verloopt. Om een ontruiming te begeleiden en te controleren of niemand is achtergebleven moet hij inzicht hebben in de werking van een ontruimingsplan. Ook moet hij weten wat er in een dergelijk geval van hem wordt verwacht. Hoofdstuk 4 gaat in op het ontruimingsplan en de vluchtwegvoorzieningen die in een bedrijf zijn aangebracht. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de BHV'ers bij een ontruiming en gevaren bij een ontruiming. De module Basisveiligheid is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In aanverwante beroepsgroepen wordt ook al gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereed-schappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Duur

4 dagdelen, totaal 2 dagen.

 

Locatie

In-company of op een nader te bepalen locatie in overleg met uw contactpersoon.

 

Examen

Het examen van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen:

 

  • het verlenen van eerste hulp;
  • beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.

 

Beide delen van de opleiding (eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming) worden afzonderlijk afgesloten met een examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel. De theorie-examens bestaan elk uit dertig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.

 

Controle

Het theorie-examen wordt nagekeken door het NIBHV. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement. De examinatoren, die in de praktijk vaak als instructeurs optreden, voldoen aan de door het NIBHV gestelde eisen van vakbekwaamheid. De kwaliteit van de opleiding en het examen worden gewaarborgd door het stellen en handhaven van deze vakbekwaamheidseisen.

 

Diploma

Cursisten behalen een diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben certificaat afgesloten. Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald.

 

BHV pasje

Cursisten die een diploma BHV of een herhalingscertificaat Eerste Hulp in combinatie met Brandbestrijding & Ontruiming hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje). Op dit pasje staan naam, geboortedatum en afgiftedatum. Het pasje is één jaar geldig.

 

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland