BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

Algemene cursusvoorwaarden PDF Afdrukken E-mail
De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door de AJW Advies & Opleidingen worden gegeven.

 

Aanmelding

 1. Aanmelding voor een cursus dient schriftelijk te geschieden door inzending van een door
 2. AJW Advies & Opleidingen verstrekt inschrijfformulier of via email.
 3. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld aan ons opleidingscentrum te worden geretourneerd.
 4. AJW Advies & Opleidingen kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.
 5. De acceptatie van een inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en AJW Advies & Opleidingen een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.

 

 

 

De cursussen

 

 1. AJW Advies & Opleidingen geeft de cursus overeenkomstig de in onze documentatie en/of offerte omschreven methoden.
 2. AJW Advies & Opleidingen draagt zorg voor het bij de opleiding behorend lesmateriaal.

 

 

Annulering

 

 1. Annulering van inschrijving is niet mogelijk, tenzij:
  • de annulering schriftelijk geschiedt en deze uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus door AJW Advies & Opleidingen is ontvangen.
  • bij annulering zal een vergoeding voor reservering van een cursusplaats en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
 3. Bij eventueel onvoldoende deelname aan een cursus heeft AJW Advies & Opleidingen het recht de cursus te annuleren.

 

 

Betaling

 

 1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

 

Algemeen

 

 1. De cursist mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij AJW Advies & Opleidingen.
 2. Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij / zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
 3. Indien een cursist te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden doorberekend.
 4. Het AJW Advies & Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor het, voor, tijdens of na de cursus ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, zoals aan bezittingen van deelnemers en/of door de deelnemers en/of/aan/van derden, tijdens de cursus opgelopen letsel, behoudens de wettelijke dwingende bepalingen aangaande aansprakelijk.
 5. De deelnemer is tijdens de cursus ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn (verkeers)-gedrag en de consequenties daarvan. AJW Advies & Opleidingen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen van de cursist voor, tijdens en na afloop van de opleiding.​